Algemene voorwaarden

Klik hier voor de PDF-versie

Artikel 1. | Definities

 1. Sinic: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62941879;
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die met Sinic een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, waaronder de consument als bedoeld in het volgende lid;
 3. Consument: de wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 4. Overeenkomst: iedere tussen Sinic en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Sinic zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van producten;
 5. Duurovereenkomst: de overeenkomst waarbij partijen zich gedurende bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar verplichten tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties;
 6. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Sinic te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld begrepen kunnen zijn, het (her)installeren van computers en laptops, het verrichten van reparatiewerkzaamheden (herstel en vervanging) en/of ondersteuning op locatie dan wel op afstand;
 7. Producten: alle in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij te leveren zaken, zoals computers, laptops, overige hardware en onderdelen;
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

Artikel 2. | Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sinic en iedere tot stand gekomen overeenkomst;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Sinic, derden dienen te worden betrokken;
 3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. | Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Elk aanbod van Sinic is vrijblijvend. Sinic is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden;
 2. Aan een aanbod van Sinic dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, of aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen;
 3. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Sinic, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sinic anders aangeeft;
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sinic niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 4. | Termijnen en derden

 1. Alle vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen betreffen te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Sinic treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Sinic schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn wordt vermeld waarbinnen Sinic de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven. Vermelde uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen pas aan op het moment dat Sinic alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de wederpartij heeft ontvangen;
 2. Sinic is steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten;
 3. De verplichtingen van de wederpartij als bedoeld in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van door Sinic ingeschakelde derden.

Artikel 5. | Duurovereenkomsten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst aangegaan voor de bepaalde tijd welke uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen;
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een duurovereenkomst na het verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de duurovereenkomst tijdig wordt opgezegd;
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt voor duurovereenkomsten een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij de wederpartij een consument betreft, in welk geval opzegging tegen elke dag van de maand kan plaatsvinden;
 4. Indien opzegging niet tijdig plaatsvindt, eindigt de duurovereenkomst op de eerst volgende mogelijke einddatum;
 5. Sinic is na verloop van de oorspronkelijk overeengekomen duur van de duurovereenkomst steeds gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Sinic zal de wederpartij daarvan uiterlijk een maand voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. Indien de wederpartij niet met de voorgenomen prijswijziging instemt, is hij gerechtigd de overeenkomst, tot de dag dat de prijswijzing van kracht wordt, schriftelijk op te zeggen.

Artikel 6. | Werkzaamheden en verplichtingen van de wederpartij

 1. De overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden kan na totstandkoming daarvan niet tussentijds door de wederpartij worden geannuleerd. Ingeval de wederpartij de overeenkomst desondanks tussentijds beëindigt, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd, tenzij de wederpartij een consument is, in welk geval bij annulering slechts de reeds gemaakte kosten en onvermijdbaar nog te maken kosten voor rekening van de consument komen;
 2. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden gaat Sinic (mede) uit van de door de wederpartij verstrekte gegevens. Sinic is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. Uitvoering van werkzaamheden op basis van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan niet als tekortkoming van Sinic worden aangemerkt;
 3. Onverminderd de daartoe door de wederpartij opgegeven specificaties, voert Sinic de werkzaamheden uit naar eigen inzicht. Voorts voert Sinic de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen, echter verbindt Sinic zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis, tenzij de aard of strekking van de overeengekomen verplichting van Sinic daaraan dwingend in de weg staat;
 4. De wederpartij dient Sinic, op de door hem voorgeschreven wijze, tijdig alle informatie te verstrekken en gegevens ter beschikking te stellen die voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn;
 5. Voorts dient de wederpartij Sinic steeds onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door Sinic te optimaliseren;
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of de aard van de werkzaamheden daaraan in de weg staat, worden de werkzaamheden op locatie van Sinic uitgevoerd. De wederpartij dient eventuele zaken waarop de werkzaamheden betrekking hebben tijdig op locatie van Sinic ter zijner beschikking te stellen. De terbeschikkingstelling van zaken geschiedt uitsluitend op een daartoe tussen partijen nader overeengekomen tijdstip;
 7. Indien (herstel)werkzaamheden worden verricht aan apparatuur van de wederpartij, dient de wederpartij zelfstandig zorg te dragen voor het maken van een back-up van alle op die apparatuur aanwezige databestanden. Hoewel Sinic daaromtrent de redelijke zorgvuldigheideisen in acht neemt, kan hij er niet voor instaan dat door uitvoering van de werkzaamheden data verloren gaat. Sinic draagt ter zake geen enkele aansprakelijkheid;
 8. Indien overeengekomen is dat de werkzaamheden op locatie van de wederpartij, dan wel op locatie van een door de wederpartij aangewezen derde worden uitgevoerd, zijn de volgende leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing;
 9. De wederpartij draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat de door Sinic tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren;
 10. De wederpartij staat ervoor in dat hij alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd;
 11. Sinic dient kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere voorzieningen op locatie die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn;
 12. Alle extra kosten, vertragings- en/of wachturen ontstaan doordat de wederpartij één of meer verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, worden aan de wederpartij doorberekend.

Artikel 7. | Wijziging en overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht verandert, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Sinic zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering;
 2. Aan meerwerk en wijziging van de overeenkomst behoeft Sinic geen gevolg te geven indien de nakoming daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd;
 3. Wijziging van de overeenkomst en meerwerk vindt zoveel mogelijk plaats na voorafgaand overleg tussen partijen en wordt zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

Artikel 8. | Verkoop en levering van producten

 1. Indien in het kader de overeenkomst uitsluitend producten worden geleverd, vindt dit artikel toepassing;
 2. Indien verzending van de producten is overeengekomen, bepaalt Sinic, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verzending en de verpakking;
 3. De wederpartij is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor risico van de wederpartij nadat Sinic hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, alle aanvullende kosten verschuldigd;
 4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten feitelijk in het bezit zijn gesteld van de wederpartij of van een door hem aangewezen derde;
 5. Het is Sinic toegestaan bestellingen in gedeelten te leveren. Indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, is Sinic bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. | Onderzoek, reclames en garantie

 1. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten, dan wel oplevering van de werkzaamheden direct te onderzoeken of het (op)geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien het (op)geleverde naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van (op)leveren onverwijld mededeling te doen aan Sinic;
 2. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, mededeling te doen aan Sinic;
 3. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Sinic uit een dergelijke reclame van de wederpartij, behoudens het bepaalde in lid 5 en 7, geen enkele verplichting voort;
 4. Klachten worden voorts als ongegrond beschouwd indien de wederpartij niet aan zijn (betalings)verplichtingen jegens Sinic heeft voldaan;
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bedraagt de garantie op gebruikte hardware 30 dagen na levering, de garantie op nieuwe hardware bedraagt 24 maanden na levering;
 6. Reclames zijn ongegrond en de garantie vervalt indien een gebrek van een product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Sinic of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften, adviezen of overige aanwijzingen van Sinic of diens toeleveranciers;
 7. Het bepaalde in de bovenstaande leden laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet;
 8. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek (onderzoeks)kosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij, tenzij de reclame tijdig is ingediend en door Sinic gegrond wordt bevonden;
 9. Indien een tijdig ingediende reclame door Sinic gegrond wordt bevonden, zal Sinic de gebrekkige (op)levering kosteloos herstellen. In geval van geleverde producten waarbij herstel onmogelijk is, zal Sinic de gebrekkige producten kosteloos vervangen. Herstel of vervanging van de producten laat de eventueel reeds lopende garantietermijnen onverlet; deze termijnen vangen nimmer opnieuw aan;
 10. Reclames ten aanzien van gedeelten van het (op)geleverde geven geen recht tot afkeuring van het geheel of tot weigering tot afname c.q. uitvoering van het nog niet (op)geleverde. Reclames hebben voorts geen invloed op door Sinic reeds deugdelijk geleverde producten en verrichte werkzaamheden;
 11. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij nimmer op.

Artikel 10. | Overmacht

 1. Sinic is niet gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien en voor zover hij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien toeleveranciers of andere derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen jegens Sinic;
 2. Indien de overmachtsituatie nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of meer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn zowel de wederpartij als Sinic gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden;
 3. Indien Sinic bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Sinic gerechtigd het reeds gevoerde respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst;
 4. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11. | Opschorting en ontbinding

 1. Sinic is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Sinic ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen;
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Sinic gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, tenzij reeds genoegzame zekerheid voor alle verschuldigde en nog verschuldigd wordende betalingen is gesteld;
 3. Voorts is Sinic gerechtigd de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd;
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Sinic op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht;
 5. Tenzij dit hem niet kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Sinic als gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden;
 6. Indien Sinic de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

Artikel 12. | Prijzen en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen inclusief btw, andere heffingen van overheidswege, en in het kader van de overeenkomst noodzakelijk te maken reiskosten;
 2. Voor zover de overeenkomst erin voorziet dat Sinic zich heeft verbonden tot de dienst 'hulp op locatie', wordt ongeacht de feitelijke duur van de werkzaamheden, ten minste de eerste drie kwartier volledig in rekening gebracht;
 3. Sinic is steeds gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel periodiek een tussentijdse betaling van de overeengekomen prijs te vorderen. Indien vooruitbetaling of tussentijdse betaling is overeengekomen, is Sinic niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat die betaling volledig is voldaan;
 4. Tenzij anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum op de door Sinic voorgeschreven wijze;
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin is de consument in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente verschuldigd;
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten.

Artikel 13. | Retentierecht

Tenzij uitdrukkelijk betaling na oplevering is overeengekomen, is Sinic gerechtigd de zaken van de wederpartij waaraan werkzaamheden zijn verricht onder zich te houden totdat de wederpartij al zijn betalingsverplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Artikel 14. | Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Sinic, is hij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. Sinic is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Sinic ge(her)installeerde software, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging;
 2. Sinic is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de productenaansprakelijkheid draagt;
 3. Sinic is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die voortvloeien uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, waaronder schade ontstaan doordat Sinic is uitgegaan van door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens;
 4. Sinic draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat de wederpartij in strijd heeft gehandeld met de adviezen of overige instructies van of vanwege Sinic;
 5. Sinic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Sinic bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sinic aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sinic toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 6. Indien door de wederpartij, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aanspraak op schadevergoeding wordt gemaakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Sinic verder reiken dan het bedrag dat onder de gegeven omstandigheden op grond van de eventueel daartoe afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Sinic wordt uitgekeerd;
 7. In het geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 8. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sinic bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, door verloop van twee jaren. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een product, vervalt indien niet voldaan is aan de voorwaarden als bedoeld in artikel 9, behoudens in geval van een consumentenkoop, waarbij een ingediende reclame binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek als tijdig wordt aangemerkt;
 9. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Sinic, zal de wederpartij Sinic vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, direct of indirect verband houdende met de door Sinic verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten.

Artikel 15. | Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Sinic geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen;
 2. Het is de wederpartij verboden de geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren;
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Sinic hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen;
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Sinic of de door Sinic aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Sinic is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

Artikel 16. | Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen Sinic en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten;
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Sinic wordt aangewezen om van geschillen kennis te nemen;
 4. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.